Om materialet

lær dine elever at forstå ressourcekredsløbet

Support

Om materialet

Mind The Trash er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i den danske grundskole. Undervisningsmaterialet er udarbejdet for Miljøstyrelsen af PlanMiljø og Vestforbrænding, i samarbejde med Kathart, Designkonsortiet, iNudgeYou og lektor emeritus Søren Breiting, DPU, Århus Universitet.

Portalens primære fokus ligger i tråd med regeringens ’ressourcedagsorden’ og arbejder derfor med forståelsen for ressourcekredsløbet:

  • Hvor kommer materialerne fra?
  • Hvilke egenskaber har materialerne?
  • Hvad sker der efter endt brug?
  • Hvilke handlemuligheder har vi som forbrugere (i brugs- og affaldsfasen)?

Portalens indhold er bygget op om 4 temaer: mad, tøj, elektronik og legetøj. Disse temaer er valgt som de mest vedkommende for eleverne, da det er ting, de alle omgiver sig med i hverdagen.

Portalens opbygning og indhold består af en lærer- og elevdel med otte undervisningsforløb. Under hvert forløb finder man alt hvad man skal bruge til at gennemfører aktiviteterne. Man kan enten følge forløbene slavisk eller plukke i aktiviteterne fra et eller flere forløb.

Portalen er let tilgængelig, gør undervisning om affald og ressourcer spændende og lærerig, samt støtter eleverne i at nå slut- og trinmål i undervisningen.

Materialet er særligt rettet mod faget natur/teknologi, men der er rig mulighed for at anvende undervisningsforløbene i eksempelvis dansk, engelsk, matematik eller idræt, og tværfaglige sammenhænge.

Materialet imødekommer ligeledes nogle af de nye fokusområder i folkeskolereformen og inddrager derfor bevægelse, innovation og entreprenørskab.

De fleste undervisningsforløb fungerer både on- og offline, så alle lærere, uanfægtet IT-faciliteter på den enkelte skole, kan gøre brug af materialet.

Mål og formål

I Danmark brænder vi en stor del af vores affald, og vi nyttiggør det ved at udnytte energien til el og varmeproduktion. Ifølge regeringens ressourcestrategi skal vi i langt højere grad genanvende de materialer, der egner sig til det, fremfor at brænde dem af. Vi skal derfor se affald som en ressource fremfor et spildprodukt.

Vi har et stort forbrug i Danmark – jo mere gang der er i økonomien, jo mere affald producerer vi. Vi kan tale om et brug-og-smid-væk-samfund – et lineært forbrug, hvor jordens ressourcer indvindes, forbruges og derefter destrueres. Dette forbrugsmønster er ikke bæredygtigt, fordi mange af jordens ressourcer er svært tilgængelige, dyre eller kun findes i begrænsede mængder. Derfor må vi som samfund i højere grad gå i retning af et cirkulært forbrug og tage vare på ressourcer og materialer ved at genanvende og nyttiggøre dem, så de sendes tilbage i kredsløb til gavn for økonomi og miljø (læs mere om cirkulær økonomi her).

Undervisningsmaterialet sætter fokus på sammenhængen mellem forbrug og affald, samt værdien af at kunne forebygge og udnytte affald. Målet er at give eleverne en grundig indsigt og viden om affald og ressourcer, så de bliver i stand til at udvikle forståelse og holdninger, og deres handlekompetencer dermed udvikles og styrkes.

Dette sker igennem 8 undervisningsforløb med film, visualiseringer og aktiviteter, der giver eleverne en bevidsthed om de hverdagsting – og siden hen det affald, vi alle omgiver os med.

Det er ligeledes et mål i materialet, at udvikle elevernes handlekompetencer, så de kan tage ansvar og gøre noget. Både i forhold til at formidle det gode budskab, men også direkte igennem aktiviteter som nytter noget i forhold til f.eks. affaldsforebyggelse.

Materialets pædagogiske tilgang

Den pædagogiske tilgang lægger vægt på at skabe engagement og refleksion hos eleverne, frem for en løftet pegefinger og et facit over, hvad der er rigtigt og forkert. Der er derfor fokus på at åbne elevernes øjne for de problemstillinger som deres valg rummer, når de forbruger og smider væk.

Der er sat fokus på aktiverende læringsforløb, der indeholder både fysisk bevægelse og dialogbaseret personlig involvering i form af gruppearbejde samt individuelle øvelser og hjemmearbejde, hvor eleverne selv skal være med til at definere problemstillinger og komme med løsninger.

Materialet arbejder med elevernes handlekompetencer som aktive demokratiske borgere, der kan og skal tage stilling til deres eget og samfundets forbrug og affaldshåndtering. Med udgangspunkt i dem selv, deres egne ting og affald, skal de reflektere over, og arbejde med, hvordan man bedst undgår ressourcespild i forhold til affald og forbrug.